مقالات

مسافرین برای پذیرش باید واجد چه شرایطی باشند؟

باید مدارک هویت خود را همراه داشته باشند و در صورت مسافرت با خانواده باید مدارک محرمیت توسط میزبان تایید شود.