مقالات

وضعیت نظافتی واحدها و سوییت هاچگونه است؟

وضعیت نظافتی اپارتمانهای مبله و سوئیت های ما بسیار عالی می باشد به طوری که پس از هر مسافر مسئول واحد به طور کامل منزل را نظافت می کند.