مقالات

ساعت تخلیه ملک چند ساعت پس از دریافت آن می باشد؟

در شرایط عادی ساعت تخلیه ملک 24 ساعت بعد از تحویل ملک می باشد ولی بنا به توافق اپراتور و مشتری می توان ساعت تخلیه را تغییر داد.