مقالات

درصورت بروز حوادث و یاخسارت به خانه؟

باید سعی شود به منزل خسارتی نرسد. اگر بنابه هر دلیلی آسیبی به منزل برسد مسافر باید با صاحبخانه تسویه کند.