مقالات

برای پرداخت اجاره بها چه روش هایی موجود می باشد؟

مسافر پس از پرداخت بیعانه به سایت و رزرو قطعی مابقی را با می تواند یا با صاحبخانه تسویه کند یا بار دیگر با سایت تسویه کند.