مقالات

اگر نیاز به تمدید تاریخ باشد باید چه کرد؟

برای تمدید روزهای رزرو بایستی با اپراتور سایت هماهنگ کرد تا در صورت نیاز  و بنا به موقعیت مشتری سوئیت مناسب در اختیار وی قرار گیرد.