مقالات

اگر عکس های موجود درسایت مطابق با واقعیت نبود؟

در هنگام رزرو عکسهای سوئیت برای شما ارسال می گردد.اگر عکسهای ارسا شده مطابق با سوئیت نبود مشتری حق دارد سوئیت خود را عوض کند.