مقالات

اگر تعداد روز هایی اقامت زیاد باشند آیا تخفیف در نظر گرفته می شود؟

بله بنا به تعداد روز تخفیف شامل مشتری می گردد.