مقالات

اگرصاحب ملک پاسخگوی مسافرنبود چه؟

اینگونه موارد به ندرت رخ می دهد ولی اگر بنا به هر دلیلی صاحبخانه پاسخوگوی مسافر نباشد سوئیت دیگریاز طرف سایت در اسرع وقت در اختیار مشتری قرار می گیرد.