مقالات

آیا میزبان درزمان اجاره ملک توسط مسافر اجازه ورود به خانه رادارد؟

خیر مگر با اجازه مسافر باشد.