مقالات

آیا میتوان حیوانات خانگی را نیز همراه خودآورد؟

بله در صورتی که شرایط نگهداری مانند سبد یا قفس و .. فراهم باشد و مسئول واحد با این مسئله مشکلی نداشته باشد.